Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie"


Zespół Szkolno - Przedszkolny Wierzchucino 08.12.2021 r.

w Wierzchucinie

ul. Szkolna 22

84-113 Wierzchucino

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dot. zamówienia publicznego)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchucinie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wierzchucinie”.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej została podzielona na grupy produktów jak niżej, gdzie każda grupa produktów stanowi odrębne zadanie.

Lp.

Grupa produktów

I.

Produkty mleczarskie

II.

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

III.

Różne produkty spożywcze, oleje, produkty przemiału ziarna

IV.

Produkty rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty

V.

Produkty mrożone

VI.

Jajka

VII.

Pieczywo i wyroby ciastkarskie

VIII.

Ryby

 1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku
  do zapytania - Specyfikacja zamówienia i formularz cenowy.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi.

 1. Termin realizacji zamówienia - dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 03 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z wyłączeniem miesiąca lipca lub sierpnia ( z uwagi a na okres wakacji letnich placówka w lipcu lub sierpniu jest nieczynna ).

 1. Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie,

ul. Szkolna 22.

 1. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane (wszystkie) grupy produktów żywnościowych, zgodnie z profilem prowadzonej działalności.

Na każdą grupę produktów żywnościowych należy złożyć odrębną ofertę.

 1. Warunki realizacji zamówienia:

 1. dostarczane produkty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
  i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016 poz.1154);

 2. produkty objęte dostawą muszą być dobrej jakości, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpośrednie spożycie;

 3. dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej); wymagane są świadectwa przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mlecznych, jaj i ryb;

 4. przedmiot zamówienia musi być dostarczany własnym, odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie,

 5. dostarczany towar musi odpowiadać gramaturze zamówienia,

 6. dostawa artykułów żywnościowych na telefon (w razie konieczności: skorygowania zamówienia, pilnej dostawy).

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

 1. W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

- osobiście w sekretariacie Zespołu ( z zachowaniem środków ostrożności związanych z SARS - CoV -2, jakie są stosowane w placówce) , pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino lub na adres e-mail intendentwierzchucino@interia.pl - w terminie do 17 grudnia 2021 roku (piątek), do godziny 14.00.

Ocena ofert zostanie dokonana dnia 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotowego, asortymentu wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.

 1. Złożona oferta powinna zawierać :

  1. wypełniony formularz ofertowy;

  2. formularz - specyfikacja zamówienia i formularz cenowy;

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

 1. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zaproszony zostanie do podpisania umowy.

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Intendentka - EDYTA LADACH

 1. tel. (058) 673-50-33

W załączeniu:

1) formularz ofertowy

2) specyfikacja zamówienia i formularz cenowy

3) wzór umowy

3

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.doc (, ) 2019-12-09 12:34:58 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Szymański 09-12-2019 12:24:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Szymański 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Szymański 09-12-2021 16:20:50