Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Formularz ofertowy


0x08 graphic

(pieczątka firmowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Szkolna 22

84-113 Wierzchucino

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………………..……………………......

Adres ………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji …………………………………………………………...................

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………...

NIP (przedsiębiorca) ………..………………………………………………………………....

e-mail: ………………………………………………………………………………................

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 08 grudnia 2021 r roku składamy Ofertę na dostawę następującej grupy produktów żywnościowych: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego.

Cena brutto....................zł (słownie...........................................................................złotych)

 1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 03 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 2. Udzielamy gwarancji i rękojmi na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą do 31 grudnia 2022 od terminu składania Ofert.

 4. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

 5. Zobowiązujemy się dostarczyć produkty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Dz.U.2016 poz.1154.

 6. Zapewniamy, że produkty przez nas dostarczane są dobrej jakości, spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadają odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.

 7. Dostawy produktów żywnościowych będą realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej). Posiadamy wymagane świadectwa przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mlecznych, jaj i ryb.

 8. Przedmiot zamówienia dostarczamy własnym odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.

 9. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

W załączeniu:

 1. specyfikacja zamówienia i formularz cenowy,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 3. pełnomocnictwo*).

.................................., .................

(miejscowość) (data) ......................................................

( pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta)

*) niepotrzebne skreślić

1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 34KB) 2019-12-09 12:35:08 34KB 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Szymański 09-12-2019 12:26:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Szymański 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Szymański 09-12-2021 16:21:48