Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wzór umowy


UMOWA NR ……………………

na dostawę produktów żywnościowych

do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

przy ul. Szkolnej 22 w Wierzchucinie

zawarta w dniu …………………. pomiędzy:

Gminą Krokowa z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 29, 81-110 Krokowa,
NIP: 587-15-82-054, odbiorcą Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Ludwikę Cierocką zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”,

a

……………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą ”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na dostawę produktów żywnościowych w częściach do stołówki szkolnej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchucinie przy ul. Szkolnej 22, o szacunkowej wartości mniejszej niż 130.000 zł netto w związku z art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

§ 1

 1. Przedmiotem zamówienia jest - zgodnie z ofertą z dnia ……………….. r. - dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie na warunkach zawartych w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, będącym jej integralną częścią.

 1. Zakres obejmuje dostawę : ……………………………………………….. .

§ 2

 1. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Z uwagi na okres wakacji letnich placówka w miesiącu lipcu lub sierpniu jest nieczynna, dlatego w tym czasie nie będą realizowane zamówienia. Zamówienia składa telefonicznie lub pocztą elektroniczną Intendent szkoły najpóźni8ej jeden dzień przed planowaną dostawą, transportem i na koszt Wykonawcy.

 2. Produkty żywnościowe będą dostarczane do siedziby Zamawiającego i składowane
  w miejscu wskazanym przez Intendenta.

 3. Produkty żywnościowe muszą być dostarczone w opakowaniach opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.

 4. Produkty dostarczane muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
  i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016 poz.1154).

 5. Produkty objęte dostawą muszą być dobrej jakości, spełniać wymogi sanitarno - epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.

 6. Dostawy produktów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej). Wymagane są świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mlecznych, jaj i ryb.

 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

 9. W przypadku gdy jakość towaru nie będzie odpowiadała ogólnie przyjętym normom, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru - na odpowiadający wymogom w ciągu 24 godzin, a jeżeli dotyczy to dostawy zamówionej na dany dzień - wówczas wymiana towaru na odpowiedni powinna nastąpić w ciągu 2 godzin.

 10. Zamawiający dopuszcza możliwość nie składania zamówień w okresie ferii zimowych i ferii letnich oraz przerw świątecznych.

§ 3

 1. Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej przy dostawie.

 2. Fakturę należy wystawić w sposób następujący:

NABYWCA:

Gmina Krokowa

ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

NIP 587-15-82-054

ODBIORCA/PŁATNIK/ADRESAT:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie

ul. Szkolna 22

84-113 Wierzchucino

 1. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie wskazanym na fakturze jednak nie krótszym niż 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze:

...................................................................................................

§ 4

 1. Łączna wartość szacunkowa przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:

Cena brutto: …………………… (słownie zł: …………………………….).

 1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotowego asortymentu, podatek od towarów i usług VAT i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy, które nie podlega waloryzacji.

 2. W przypadku zmian cen któregoś z oferowanych artykułów Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 5

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kc.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy:

 1. w terminie 30 dni, w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

 2. w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z ustalonych (zgodnie z § 2) terminów dostaw lub wymogów dotyczących jakości dostarczonego towaru, bądź nie zachowa terminu powiadomienia o zmianie cen lub nowe ceny nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego;

 3. w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

 4. w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca przerwał realizację dostaw.

 1. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 6

W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 7

 1. Wszystkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej.

 2. Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy z dnia …………….. r. (z załącznikami).

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Wzór umowy.doc (DOC, 46KB) 2019-12-09 12:35:18 46KB 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Szymański 09-12-2019 12:26:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Szymański 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Szymański 09-12-2021 16:22:55